Press "Enter" to skip to content

khái niệm phát triển

admin 0

Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường phát triển. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với dữ liệu,thông tin và tri thức về phát triển và nghiên cứu…

Nghiệp vụ thị trường mở

admin 0

1. Sự ra đời và phát triển của Nghiệp vụ thị trường mở Theo cách hiểu chung nhất thì khái niệm “Nghiệp vụ thị trường mở-OMO” là hoạt động mua…