Press "Enter" to skip to content

Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

admin 0

1. Phương pháp đánh giá các kết quả kinh tế

     Đây là phương pháp hay sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp đồng thời được sử dụng trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phân tích. Thông thường để đánh giá người ta có thể sử dụng các phương pháp sau:
     Phương pháp so sánh: đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích kinh tế nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Trong phân tích thường sử dụng 2 kỹ thuật so sánh.
Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:
viết luận văn thuê uy tín
dịch vụ làm chuyên đề thuê
     – Kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối: để thấy được sự biến động về số tuyệt đối của chỉ tiêu phân tích
     – Kỹ thuật so sánh bằng số tương đối: để thấy được thực tế so với kỳ gốc chỉ tiêu tăng hay giảm bao nhiêu %

Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

     Phương pháp phân chia:đây là phương pháp được sử dụng để chia nhỏ quá trình và kết quả kinh doanh thành những bộ phận khác nhau phục vụ cho mục tiêu nhận thức quá trình và kết quả đó dưới những khía cạnh khác nhau phù hợp với mục tiêu quan tâm của đối tượng phân tích trong từng thời kỳ. Thông thường trong quá trình phân tích, người ta thường chi tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt được qua những chỉ tiêu kinh tế theo các tiêu thức sau:
     – Chi tiết theo yếu tố cấu thành của chỉ tiêu nghiên cứu: là việc chia nhỏ chỉ tiêu nghiên cứu thành các bộ phận cấu thành nên bản thân các chỉ tiêu đó.
     – Chi tiết theo thời gian phát sinh quá trình và kết quả kinh tế: là việc chia nhỏ quá trình và kết quả theo trình tự thời gian phát sinh và phát triển.
     – Chi tiết theo không gian phát sinh của hiện tượng và kết quả kinh tế: là việc chia nhỏ quá trình và kết quả theo địa điểm phát sinh và phát triển theo chỉ tiêu nghiên cứu.
     Phương pháp liên hệ đối chiếu: là phương pháp phân tích sử dụng để nghiên cứu xem xét mối liên hệ kinh tế giữa các sự kiện và hiện tượng kinh tế, đồng thời xem xét tính cân đối của các chỉ tiêu kinh tế trong quá trình thực hiện hoạt động.

2. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế

     Là phương pháp được sử dụng để thiết lập công thức tính toán các chỉ tiêu kinh tế tài chính trong mối quan hệ với các nhân tố ảnh hưởng. Trên cơ sở mối quan hệ giữa các chỉ tiêu được sử dụng để phân tích và các nhân tố ảnh  hưởng mà sử dụng hệ thống các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố và phân tích tính chất ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích.
     Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: Là phương pháp sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chỉ tiêu nghiên cứu. Thông thường trong phân tích tài chính thường sử dụng 3 phương pháp sau
     – Phương pháp thay thế liên hoàn: được sử dụng khi phân tích có quan hệ với nhân tố ảnh hưởng và có quan hệ tích số với chỉ tiêu.
     – Phương pháp chênh lệch: đây là hệ quả của phương pháp thay thế liên hoàn, được áp dụng khi nhân tố ảnh hưởng của các nhân tố nếu chỉ tiêu phân tích có mối quan hệ với nhân tố ảnh hưởng dưới dạng tổng hoặc hiệu số.
     Phương pháp phân tích tính chất của các nhân tố: Sau khi xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, để có thể đánh giá và dự đoán hợp lý, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định cần tiến hành phân tích tính chất ảnh hưởng của các nhân tố. Việc phân tích được thực hiện thông qua việc chỉ rõ và giải quyết các vấn đề như: chỉ rõ mức độ ảnh hưởng, xác định tính chất chủ quan, khách quan của từng nhân tố ảnh hưởng,  phương pháp đánh giá và dự đoán cụ thể, đồng thời xác định ý nghĩa của nhân tố tác động đến chỉ tiêu đang nghiên cứu và xem xét.
Xem thêm:
Khái niệm và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp
Khái niệm Văn phòng công chứng
Tính tất yếu khách quan của thương mại quốc tế
Vai trò của siêu thị

Leave a Reply

Your email address will not be published.