Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Chia Sẻ”

Nghiệp vụ thị trường mở

admin 0

1. Sự ra đời và phát triển của Nghiệp vụ thị trường mở Theo cách hiểu chung nhất thì khái niệm “Nghiệp vụ thị trường mở-OMO” là hoạt động mua…