Press "Enter" to skip to content

Khái niệm và đặc điểm vốn cố định

admin 0

1. Khái niệm và đặc điểm vốn cố định

Khái niệm: Vốn cố định là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các tài sản cố định dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khái niệm và đặc điểm vốn cố định
Khái niệm và đặc điểm vốn cố định

Đặc điểm của vốn cố định:
– Thứ nhất là, vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh
– Thứ hai là, trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn cố định được luân chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm
– Thứ ba là, sau nhiều chu kỳ kinh doanh vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển

  2. Khái niệm tài sản cố định

Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu. Chúng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều chu kỳ của quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Tài sản cố định không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong suốt thời gian sử dụng, cho đến lúc hư hỏng hoàn toàn. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hao mòn dần, phần giá trị hao mòn sẽ chuyển dần vào giá trị mới tạo ra của sản phẩm và được bù đắp lại bằng tiền khi sản phẩm được tiêu thụ. Tài sản cố định cũng là một loại hàng hoá có giá trị sử dụng và giá trị. Nó là sản phẩm của lao động và được mua bán, trao đổi trên thị trường sản xuất.

Khái niệm tài sản cố định
Khái niệm tài sản cố định

  3.  Phân loại tài sản cố định:

3.1 Phân theo hình thái biểu hiện

Cách phân loại thông dụng nhất là theo hình thái biểu hiện, tài sản cố định được chia thành 2 loại: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

 * Tài sản cố định hữu hình:

Là những tài sản có hình thái, vật chất, được chia thành các nhóm sau:
–         Nhà cửa, vật kiến trúc
–         Máy móc, thiết bị
–         Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
–         Thiết bị, dụng cụ quản lý.
–         Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm.
–         Các tài sản cố định hữu hình khác.

*    Tài sản cố định vô hình:

  Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện những lượng giá trị lớn mà doanh nghiệp đã đầu tư, liên quan đến nhiều chu kỳ kinh doanh. Bao gồm các loại sau:
–   Quyền sử dụng đất
–   Chi phí thành lập doanh nghiệp
–   Chi phí về bằng phát minh sáng chế
–   Chi phí nghiên cứu phát triển
–   Chi phí về lợi thế thơng mại
–   Quyền đặc nhượng
–   Nhãn hiệu th ươ ng mại…..

 b)   Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng

–   tài sản cố định đang dùng
–   tài sản cố định chưa dùng
–   tài sản cố định không cần dùng và chờ thanh lý

c)    Phân loại tài sản cố định theo công dụng kinh tế

d)    Phân loại tài sản cố định theo mục đích sử dụng

4. Quan hệ  giữa tài sản cố định và vốn cố định.

Tài sản cố định là hình thái biểu hiện vật chất của vốn cố định. Do vậy, vốn cố định của Doanh nghiệp có đặc điểm tương tự như tài sản cố định. Như thế sau nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh phần vốn cố định giảm dần và phần vốn đã luân chuyển tăng lên. Kết thúc quá trình này, số tiền khấu hao đã thu hồi đủ để tái tạo một tài sản mới. Lúc này tài sản cố định cũng hư hỏng hoàn toàn cùng với vốn cố định đã kết thúc một vòng tuần hoàn luân chuyển. Do đó, có thể nói vốn cố định là biểu hiện số tiền ứng trước về những tài sản cố định mà chúng có đặc điểm chuyển dần từng phần trong chu kỳ sản xuất và kết thúc một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời hạn sử dụng.

5. Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

– Vốn cố định

  1. Chu chuyển giá trị dần từng phần và được thu hồi giá trị từng phần sau mỗi chu kỳ kinh doanh.
  2. VCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.
  3. VCĐ hoàn thành một vòng chu chuyển khi tái sản xuất được TSCĐ về mặt giá trị.

– Vốn lưu động:

  1. Trong quá trình chu chuyển VLĐ luôn thay đổi hình thái biểu hiện.
  2. Chuyển toàn bộ giá trị ngay trong 1 lần và được hoàn lại toàn bộ sau một chu kỳ kinh doanh.
  3. Hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ kinh doanh.

Các bài có thể xem thêm:
Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân loại siêu thị
Mô hình kim cương

Leave a Reply

Your email address will not be published.