Press "Enter" to skip to content

Phân tích mô hình kim cương của Michael Porter

admin 0

Mô hình kim cương là một mô hình kinh tế phát triển bởi Michael Porter trong cuốn sách của ông Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia, nơi ông xuất bản lý thuyết của ông về lý do tại sao các ngành công nghiệp cụ thể trở nên cạnh tranh tại các địa điểm cụ thể. Sau đó, mô hình này đã được mở rộng bằng cách khác học giả.

1. Porter phân tích về mô hình kim cương

Cách tiếp cận này xem xét các cụm ngành công nghiệp, có khả năng cạnh tranh của một công ty có liên quan đến việc thực hiện của các công ty khác và các yếu tố khác gắn liền với nhau trong chuỗi giá trị gia tăng, trong quan hệ khách hàng – khách hàng, hoặc trong một bối cảnh địa phương hoặc khu vực. Các phân tích Porter đã được thực hiện theo hai bước.

– Trước tiên, các cụm công nghiệp thành công đã được lập bản đồ trong 10 quốc gia thương mại quan trọng.
– Trong lần thứ hai, lịch sử của cạnh tranh trong các ngành công nghiệp cụ thể được kiểm tra để làm rõ các quá trình năng động mà lợi thế cạnh tranh được tạo ra. Các bước 2 trong chương trình khuyến mại phân tích của Porter với các quá trình năng động mà theo đó lợi thế cạnh tranh được tạo ra. Các phương pháp cơ bản trong các nghiên cứu này là lịch sử phân tích. Các hiện tượng mà được phân tích được phân loại thành sáu yếu tố rộng tích hợp vào kim cương Porter, mà đã trở thành một công cụ quan trọng để phân tích khả năng cạnh tranh:
 + Điều kiện yếu tốnguồn nhân lực, nguồn lực vật chất, kiến thức, nguồn vốn và cơ sở hạ tầng. nguồn lực chuyên ngành là thường cụ thể cho một ngành công nghiệp và quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của nó các tài nguyên cụ thể có thể được tạo ra để bù đắp cho yếu tố bất lợi.
 + Điều kiện nhu cầutrong thị trường nhà có thể giúp các công ty tạo ra một lợi thế cạnh tranh khi thị trường nhà tinh vi người mua các công ty áp lực để đổi mới nhanh hơn và tạo ra các sản phẩm tiên tiến hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
 + Các ngành công nghiệp liên quan và hỗ trợcó thể sản xuất các yếu tố đầu vào quan trọng đối với sự đổi mới và quốc tế. Các ngành công nghiệp cung cấp đầu vào chi phí – hiệu quả, nhưng họ cũng tham gia trong quá trình nâng cấp, do đó kích thích các công ty khác trong chuỗi sáng tạo.
 + Công ty cơ cấu chiến lược, và sự cạnh tranhtạo thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh thứ tư. Cách thức mà các công ty được tạo ra, mục tiêu đặt ra và được quản lý là rất quan trọng để thành công. Tuy nhiên, sự hiện diện của sự cạnh tranh dữ dội trong các cơ sở nhà cũng rất quan trọng nó tạo ra áp lực phải đổi mới để nâng cấp khả năng cạnh tranh.
 + Chính phủ có thể ảnh hưởng đến mỗi người trong số bốn yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh trên. Rõ ràng là chính phủ có thể ảnh hưởng đến các điều kiện cung cấp các yếu tố quan trọng của sản xuất, điều kiện nhu cầu tại thị trường nội địa, và sự cạnh tranh giữa các công ty. Can thiệp của chính phủ có thể xảy ra tại địa phương, khu vực , cấp độ quốc gia, siêu quốc gia.
 + Chance sự kiện xảy ra bên ngoài kiểm soát của một công ty. Chúng rất quan trọng vì chúng tạo ra gián đoạn trong đó một số vị trí tăng cạnh tranh và một số bị mất.
Luận án Porter là những yếu tố này tương tác với nhau để tạo điều kiện đổi mới và cải thiện khả năng cạnh tranh xảy ra.

2. Mô hình kim cương đôi

Porter đặt ra câu hỏi cơ bản về khả năng cạnh tranh quốc tế: “Tại sao một số quốc gia thành công và những người khác thất bại trong cạnh tranh quốc tế?” Như tiêu đề của nó, cuốn sách được có nghĩa là một tương đương đương đại của các sự giàu có của các quốc gia, một phiên bản mới – giả mạo của tác phẩm của Adam Smith. Porter lập luận rằng các quốc gia nhất có khả năng thành công trong ngành công nghiệp hoặc phân đoạn công nghiệp nơi các quốc gia “kim cương” là thuận lợi nhất.Viên kim cương có bốn thành phần liên quan đến nhau: (1) điều kiện yếu tố, điều kiện nhu cầu (2), (3) các ngành công nghiệp liên quan và hỗ trợ, và chiến lược công ty (4), cấu trúc, và sự cạnh tranh, và hai tham số ngoại sinh (1) chính phủ và (2 ) cơ hội, như trên.
Mô hình này khéo léo tích hợp các biến quan trọng xác định khả năng cạnh tranh của một quốc gia thành một mô hình.Hầu hết các mô hình khác được thiết kế cho mục đích này đại diện cho các tập con của mô hình toàn diện của Porter.Tuy nhiên, đáng kể vẫn còn mơ hồ về những dấu hiệu của mối quan hệ và quyền lực tiên đoán của “mô hình”. Điều này chủ yếu là do Porter không để kết hợp các tác động của các hoạt động đa quốc gia trong mô hình của ông.Để giải quyết vấn đề này, Dunning, ví dụ, xử lý các hoạt động đa quốc gia như là một biến ngoại sinh thứ ba nên được thêm vào mô hình của Porter.Trong kinh doanh toàn cầu hiện nay, tuy nhiên, hoạt động đa quốc gia đại diện cho nhiều hơn là chỉ một biến ngoại sinh.Vì vậy, ban đầu mô hình kim cương của Porter đã được mở rộng các mô hình khái quát đôi kim cương,theo đó hoạt động đa quốc gia được chính thức đưa vào mô hình.
Trong mô hình kim cương tổng quát đôi, cạnh tranh quốc gia được định nghĩa là khả năng của các công ty tham gia vào các hoạt động giá trị gia tăng trong một ngành công nghiệp cụ thể trong một quốc gia cụ thể để duy trì giá trị gia tăng trong thời gian dài của thời gian mặc dù cạnh tranh quốc tế.Về mặt lý thuyết, hai sự khác biệt về phương pháp giữa Porter và mô hình này mới là quan trọng.
– Đầu tiên, bền vững giá trị gia tăng trong một quốc gia cụ thể có thể dẫn đến từ cả trong nước sở hữu và các công ty thuộc sở hữu nước ngoài.Porter, tuy nhiên, không kết hợp các hoạt động đối ngoại vào mô hình của mình như ông đã làm cho một sự phân biệt giữa phạm vi địa lý cạnh tranh và các locus địa lý của lợi thế cạnh tranh.
– Thứ hai, tính bền vững có thể yêu cầu một cấu hình địa lý trải qua nhiều quốc gia, theo đó công ty nào và vị trí lợi thế hiện diện trong một số quốc gia có thể bổ sung cho nhau.Ngược lại, Porter cho rằng chiến lược toàn cầu hiệu quả nhất là tập trung như các hoạt động nhiều nhất có thể trong một quốc gia và phục vụ thế giới từ căn nhà này.Công ty toàn cầu Porter chỉ là một nước xuất khẩu và phương pháp luận của ông không đưa vào tài khoản tổ chức sự phức tạp của các hoạt động toàn cầu thực sự của các công ty đa quốc gia.

3. Đánh giá lý thuyết của M.Porter

Đánh giá lý thuyết của M.Porter
Đánh giá lý thuyết của M.Porter

Porter khẳng định rằng mức độ thành công mà một nước có khả năng đạt được trên thị trường thế giới về một ngành nhất định là một hàm số của sự kết hợp các thuộc tính: điều kiện các yếu tố sản xuất, các điều kiện về cầu trong nước, các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan, và các đối thủ cạnh tranh trong nước. Theo ông, sự hiện diện của tất cả bốn thuộc tính là yêu cầu để hình thành lên mô hình kim cương nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh (mặc dù vẫn tồn tại những ngoại lệ) và ông cũng khẳng định rằng chính phủ có thể can thiệp tới từng thuộc tính trong số bốn thuộc tính thành phần của mô hình kim cương – một cách tích cực hoặc tiêu cực. Điều kiện về yếu tố sản xuất có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản trợ cấp, các chính sách đối với thị trường vốn, các chính sách đối với giáo dục, v.v…. Chính phủ có thể xác lập nhu cầu nội địa thông qua các tiêu chuẩn sản phẩm nội địa hoặc bằng các quy định bắt buộc hoặc ảnh hưởng tới nhu cầu của người mua hàng. Chính sách của chính phủ có thể tác động tới các ngành hỗ trợ và liên quan thông qua các quy định và ảnh hưởng tới đối thủ cạnh tranh thông qua các công cụ như quy định trên thị trường vốn, chính sách thuế, và luật chống độc quyền.
Như vậy, theo lý thuyết của M.Porter, các nước nên xuất khẩu những sản phẩm của những ngành mà tại đó cả bốn thành phần của mô hình kim cương có điều kiện thuận lợi, và nhập khẩu trong những lĩnh vực tại đó các thành phần không có điều kiện thuận lợi. Liệu điều này có đúng hay không? Lý thuyết của M.Porter vẫn cần  được kiểm chứng bằng nhiều nghiên cứu thực nghiệm khác nhau. Nội dung phân tích của của lý thuyết chủ yếu dựa trên những tổng kết thực tiễn, nhưng điều này cũng hoàn toàn có thể phát biểu cho các lý thuyết thương mại mới, lý thuyết về lợi thế so sánh, và lý thuyết H-O. Có lẽ chính xác nhất là từng lý thuyết này, vốn lẽ là các nghiên cứu bổ sung lẫn nhau, chỉ giải thích một phần về mô hình của thương mại quốc tế mà thôi.
Các bài viết xem thêm:
Khái niệm siêu thị
Phân loại siêu thị
Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.