Press "Enter" to skip to content

Trình bày tính tất yếu khách quan của thương mại quốc tế

admin 0

Khái niệm thương mại quốc tế:

Theo giáo trình Thương mại quốc tế- trường ĐH Mở  thành phố Hồ Chí Minh- TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh:
Thương mại quốc tế là mối quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa một quốc gia với các quốc gia khác, là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế của một nước với các nước khác trên thế giới. Sự trao đổi đó là một hình thức của mỗi quan hệ xã hội phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế của những hoạt động sản xuất hàng hoá riêng biệt

Tính tất yếu khách quan của thương mại quốc tế
Tính tất yếu khách quan của thương mại quốc tế

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:
dịch vụ làm chuyên đề
viet luan van
Mỗi một quốc gia cũng như cá nhân không thể sống riêng rẽ mà vẫn đầy đủ được. Thương mại quốc tế mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước. Nó cho phép một nước tiêu dùng tất cả các mặt hàng với số lượng nhiều hơn mức có thể tiêu dùng với ranh giới của khả năng sản xuất trong nước đó nếu thực hiện chế độ tự cung tự cấp không buôn bán. Tiền đề xuất hiện sự trao đổi là phân công lao động xã hội.
Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phạm vi chuyên môn hoá ngày một tăng. Số sản phẩm cùng dịch vụ để thoả mãn nhu cầu của con người ngày một dồi dào. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày một tăng. Nói khác đi, chuyên môn hoá hàm ngụ nhu cầu mậu dịch và một quốc gia không thể chuyên môn hoá sản xuất nếu không trao đổi với nhau. Vì vậy, thương mại quốc tế ra đời là một tất yếu khách quan.
Các bài viết có thể xem thêm:
Khái niệm siêu thị
Phân loại siêu thị
Khái niệm vốn là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.